Wiadomości z Łazisk Górnych

Nieruchomości na sprzedaż przy ul. Skowronków

  • Dodano: 2021-04-23 11:45

Ogłoszenie o pierwszym publicznym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Skowronków.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych XXIII/232/20 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Skowronków

Burmistrz miasta Łaziska Górne ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanych poniżej nieruchomości gruntowych:

  • Działka numer 2240/18 o powierzchni 0,0734 ha, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00062280/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Cena wywoławcza netto 81 100,00 zł
  • Działka numer 2241/18 o powierzchni 0,0735 ha, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00062280/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Cena wywoławcza netto 82 740,00 zł
  • Działka numer 2242/18 o powierzchni 0,1220 ha, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00062280/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Cena wywoławcza netto 142 000,00 zł

Powyższe ceny wywoławcze zostały ustalone na podstawie operatów szacunkowych z dnia 26 lutego 2021 roku sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego.

Uwaga! Wylicytowana cena zakupu każdej działki zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych przy ulicy Skowronków, arkusz mapy 2, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III oraz IV księgi wieczystej numer KA1M/00062280/2 pozostają wolne od wpisów, co oznacza, że powyżej opisane działki  nie są obciążone i nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości objęte zostały następującymi strefami urbanistycznymi: działki nr 2240/18 i 2241/18 – A59MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, działka 2242/18 – A59MU oraz A2ZD, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz tereny ogródków działkowych. Uwaga: działki położone są w rejonie płytkiej eksploatacji górniczej.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2240/18 jest niezabudowana, nieogrodzona, położona przy wydzielonej geodezyjnie wewnętrznej drodze dojazdowej z dostępem do ulicy Skowronków utwardzonej kostką brukową. Działka ma kształt czworoboku. Nieruchomość nie jest uzbrojona, ale posiada dostęp do sieciowej infrastruktury technicznej: wody, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią grunty niezabudowane, w dalszej odległości luźna zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Działka ma kształt korzystny do zabudowy i zagospodarowania.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2241/18 jest niezabudowana, nieogrodzona, o kształcie czworoboku. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej wewnętrznej utwardzonej kostką brukową ul. Skowronków oraz położona jest przy wydzielonej geodezyjnie wewnętrznej drodze dojazdowej z dostępem do ulicy Skowronków. Nieruchomość nie jest uzbrojona, ale posiada dostęp do sieciowej infrastruktury technicznej: wody, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią grunty niezabudowane, w dalszej odległości luźna zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Działka ma kształt korzystny do zabudowy i zagospodarowania.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2242/18 jest niezabudowana, nieogrodzona, o kształcie czworoboku. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej wewnętrznej utwardzonej kostką brukową ul. Skowronków. Nieruchomość nie jest uzbrojona, ale posiada dostęp do sieciowej infrastruktury technicznej: wody, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią grunty niezabudowane oraz tereny ogródków działkowych (od wschodu), w dalszej odległości luźna zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Działka ma kształt korzystny do zabudowy i zagospodarowania.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2021 roku o godzinie: 10:00 na Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, Plac Ratuszowy 1

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł dla pojedynczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 21 maja 2021 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Skowronków – działka nr ... ”(Proszę wpisać wybrany numer działki). Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 4 do 25 marca 2021 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 15 kwietnia 2021 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail:  mk@laziska.pl

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Laziska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również