Wiadomości z Łazisk Górnych

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym – ul. Miodowa

  • Dodano: 2021-05-25 09:45

Ogłoszenie o drugim publicznym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1415/47 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy miodowej.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXIII/234/20 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1415/47 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Miodowej,

Burmistrz Miasta Łaziska Górne ogłasza:

Drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1415/47 o powierzchni 0,1092 ha, zapisanej w księdze wieczystej numer KA1M/00061767/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Cena wywoławcza netto 118 720,00 zł

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 22 lutego 2021 roku i ze względu na brak oferentów zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza została ustalona na podstawie operatu szacunkowego z dnia 28 października 2020 roku sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Uwaga! Wylicytowana cena zakupu działki zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III oraz IV księgi wieczystej numer KA1M/00061767/3 pozostają wolne od wpisów, co oznacza, że działka  nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną B5MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 1415/47 o powierzchni 0,1092 ha jest niezabudowana, z lekkim spadkiem w kierunku północnym, posiada regularny kształt czworoboku, korzystny do zabudowy. Działka położona przy utwardzonej drodze gminnej ul. Miodowej. Sąsiedztwo działki stanowią w większości grunty zabudowane budynkami jednorodzinnymi, budynkiem przedszkola oraz grunty z zadrzewieniem i krzewami. W obszarze, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, występuje pełne uzbrojenie sieciowe w zakresie infrastruktury technicznej tj. woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz. Przez działkę, po przekątnej, przebiega napowietrzna linia SN 20kV, co nie wyklucza zabudowy nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 roku o godzinie: 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, pokój nr 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 23 czerwca 2021 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż działki przy ulicy Miodowej ”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 6 do 27 listopada 2020 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) upłynął po 6 tygodniach, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 18 grudnia 2020 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail:  mk@laziska.pl

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Laziska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również