Wiadomości z Łazisk Górnych

Sejmik wspiera transformację regionu

  • Dodano: 2021-02-22 10:00, aktualizacja: 2021-02-22 14:57

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego zadecydowali o powołaniu doraźnej Komisji ds. Transformacji Regionu i przyznali wsparcie finansowe gminom, związanym z turystyką.

Przedmiotem działania komisji ma być opiniowanie, wspieranie i inicjowanie działań związanych z transformacją regionu oraz podejmowanie działań w zakresie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Zakres działania komisji obejmować będzie wspieranie działań na rzecz odpowiedzialnej transformacji regionu w celu podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności lokalnej gospodarki, a także w celu rozwijania usług społecznych, edukacyjnych i na rzecz zatrudnienia, wspieranie zmian w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i ekologicznych form transportu, a także zagospodarowania terenów poprzemysłowych.

Warto podkreślić, że jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed Województwem Śląskim w najbliższych latach jest skuteczne wykorzystanie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w celu przeobrażenia regionu w gospodarkę opartą na innowacjach i nowoczesnych technologiach.

Jak podkreślał marszałek Jakub Chełstowski powodzenie transformacji wymaga zaangażowania w ten proces instytucji ze wszystkich szczebli zarządzania, europejskiego, krajowego, regionalnego i lokalnego. Proces ten wymaga dialogu ze strona społeczną, środowiskiem biznesu, organizacji pozarządowych, sektora nauki, edukacji i rynku pracy. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między partnerami społeczno-gospodarczymi jest czynnikiem koniecznym, by osiągnąć sukces w tym zakresie.

Sejmik Województwa Śląskiego zdecydował ponadto o udzieleniu pomocy finansowej w kwocie 8 mln zł dla gmin związanych z turystyką, które ucierpiały w związku z trudną sytuacją związaną z pandemią SARS-CoV-2.

Planowane działania samorządu województwa w obszarze turystyki mają na celu wzrost konkurencyjności regionu, przez wsparcie funkcjonowania branży turystycznej, udzielone w formie pomocy finansowej dla gmin, w szczególności tych położonych w Beskidzie Śląskim, Śląsku Cieszyńskim i Beskidzie Żywieckim.

Dotacje dla gmin w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki to pomoc finansowa mająca stanowić element rekompensaty dla gmin za utracone dochody budżetowe. Dofinansowane zostaną zadania własne związane ze wsparciem i rozwojem turystyki, polegające na rozwoju walorów turystycznych, propagowaniu aktywnych i bezpiecznych form wypoczynku, wspieraniu poprawy standardu infrastruktury turystycznej, bezpieczeństwa na szlakach i trasach turystycznych i realizacji innych zadań własnych związanych ze wsparciem i rozwojem turystyki na terenie gminy.

Sejmik zadecydował także o zmianach w budżecie województwa i przyjęciu stanowiska w sprawie wyrażenia poparcia dla utworzenia Makroregionalnej Strategii dla obszaru Karpat.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.