Wiadomości z Łazisk Górnych

Ubiegaj się o odszkodowanie za szkody górnicze. Zobacz jak!

  • Dodano: 2019-12-31 11:00

Osoby zamieszkujące na terenach górniczych i pogórniczych powinny zdawać sobie sprawę z możliwości uszkodzenia swojego domu bądź gruntu wskutek działalności kopalni. Informujemy jak pozyskać z tego tytułu odszkodowanie i wskazujemy zagrożenia płynące z wejścia w spór z przedsiębiorcą górniczym.

Szkoda górnicza to nie tylko strata, ale też utracona korzyść, którą poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby nie doznał szkody. Usuwanie szkody górniczej co do zasady odbywa się przez przywrócenie stanu poprzedniego nieruchomości (np. prostowanie budynku czy rekultywację gruntu) lub odszkodowanie pieniężne. Wybór sposobu naprawy szkody należy do poszkodowanego.

W 2018 roku przedsiębiorcy górniczy (np. Polska Grupa Górnicza, Jastrzębska Spółka Węglowa, itd.) na naprawę szkód górniczych wydali w sumie ponad 370 milionów złotych. Kwota ta co roku rośnie średnio o 40%. Nie warto zwlekać. Działaj. Już teraz podejmij pierwsze kroki w celu naprawy szkód górniczych na swojej nieruchomości!

PODMIOTY, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE ODSZKODOWANIE

Jeśli ruch danego zakładu górniczego prowadzony jest zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze (art. 144 PGiG, Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981, ze zm.) to nie można sprzeciwić się zagrożeniom z tego wynikającym. Można natomiast domagać się naprawienia powstałej w wyniku tego szkody. Najistotniejsze będzie w tym kontekście udowodnienie związku przyczynowego między ruchem zakładu górniczego a szkodą.

Odszkodowanie za szkody górnicze otrzymać może osoba fizyczna bądź przedsiębiorca będący właścicielem, dzierżawcą, zarządcą lub użytkownikiem obiektu bądź gruntu, na którym występują szkody. Jeśli posiadamy uszkodzony dom lub mieszkanie bądź doszło do ich utraty, obniżył się standard życia poszkodowanych wskutek uszkodzenia nieruchomości, czy też pogorszyła się sytuacja materialna właściciela nieruchomości z powodu spadku jej wartości – należy się nam odszkodowanie za szkody górnicze.

WNIOSEK O NAPRAWĘ SZKÓD GÓRNICZYCH

Wniosek o naprawę szkód górniczych (najlepiej pisemny) złożyć można osobiście, za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej (faks, e-mail,). Wniosek powinien zawierać przynajmniej: dane osobowe lub rejestrowe poszkodowanego, tytuł prawny do nieruchomości (własność, dzierżawa, itp.), umiejscowienie nieruchomości, datę dowiedzenia się o szkodzie, dokładny opis szkody, a także wybrany sposób jej naprawy (przywrócenie stanu poprzedniego lub wypłata odszkodowania w pieniądzu).

Do naprawy szkody zobligowany jest przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego, w wyniku którego powstała szkoda, bądź też inny podmiot prowadzący działalność uregulowaną ustawą PGiG. Gdy nie można dojść, kto wyrządził szkodę, odpowiedzialnością obarczany jest przedsiębiorca, który w dniu wykrycia szkody miał prawo do prowadzenia na obszarze górniczym, w granicach którego wystąpiła szkoda, działalność uregulowaną ustawą. Gdy przedsiębiorca odpowiedzialny za szkodę nie istnieje i nie pozostawił żadnego następcy prawnego, odpowiedzialność za szkodę ponosi Skarb Państwa.

POSTĘPOWANIE UGODOWE A POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Wniosek o naprawę szkód górniczych rozpoczyna bieg obowiązkowego postępowania ugodowego. Na tym etapie można się spodziewać, iż przedsiębiorca górniczy zaneguje swoją odpowiedzialność za szkodę lub spróbuje obniżyć jej wartość. Szkody górnicze na budynku mogą nie zostać uznane np. z powodu zużycia naturalnego (wynikającego z upływu czasu), nieodpowiedniego użytkowania obiektu (brak lub niedostateczne naprawy), czy też wady konstrukcyjne.

Negatywna w skutkach dla poszkodowanych jest też praktyka domagania się od poszkodowanych zrzeczenia się dalszych roszczeń z tytułu szkód górniczych, które ujawnione mogą zostać w przyszłości. Zgoda na takie postanowienie w treści ugody stanowić będzie poważną przeszkodę w przypadku dochodzenia naszych roszczeń w latach kolejnych, gdy wystąpią kolejne szkody lub gdy dojdzie do powiększenia tych istniejących.

Gdy oferowana przez kopalnię suma odszkodowania lub kwota przeznaczona na remont jest niewystarczająca, otrzymamy odmowę lub brak jakiejkolwiek odpowiedzi na nasze roszczenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku możemy wstąpić na drogę sądową.

UWAGA NA PRZEDAWNIENIE SZKÓD GÓRNICZYCH

Roszczenia o naprawę szkód pochodzenia górniczego objęte są 5-letnim okresem przedawnienia. Okres ten liczy się od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o istnieniu szkody. Wraz z upływem tego terminu uzyskanie odszkodowania może być nieskuteczne. Niemniej, gdy:

  • przedsiębiorca górniczy celowo opóźnia postępowanie ugodowe, chcąc wywołać wrażenie, że szkoda zostanie naprawiona bez konieczności kierowania pozwu do sądu,
  • sytuacja życiowa osób poszkodowanych i postać szkody jest wyjątkowa,
  • poziom wiedzy osób poszkodowanych nt. eksploatacji górniczej i możliwości dochodzenia z tego tytułu roszczeń odszkodowawczych jest niewystarczający,
  • roszczenie jest powiązane z zagrożeniem utraty domu mieszkalnego,
  • zostanie wzięty pod uwagę czas, który upłynął od przedawnienia roszczenia

to zarzut ze strony kopalni o przedawnieniu szkody górniczej może zostać uznany za tzw. nadużycie prawa podmiotowego.

ZAWALCZYMY O TWOJE ODSZKODOWANIE ZA SZKODY GÓRNICZE

Nieznane przeciętnemu Kowalskiemu procedury i zawiłe normy prawne z dziedziny szkód górniczych sprawiają, że wielu poszkodowanych decyduje się powierzyć swoją sprawę specjalistom z odpowiednim doświadczeniem i kompetencjami. Fachowe przygotowanie do negocjacji z kopalnią oraz staranne sformułowanie treści wniosku czy też ugody pozwala zapobiec wielu problemom, także podczas ewentualnego postepowania sądowego.

„Kompensata” Sp. z o.o. specjalizuje się w szkodach górniczych na Śląsku od 2011 roku. Współpracuje z kancelarią radcy prawnego, geologami, inżynierami budownictwa, geodetami i mierniczymi, kosztorysantami. Nie pobiera żadnych opłat zaliczkowych ani innych opłat w trakcie prowadzenia sprawy. Wynagrodzenie to wyłącznie prowizja stanowiąca procent kwoty wywalczonego dla Klienta odszkodowania. Doceniana za wysoki poziom świadczonych usług oraz bardzo dobre zrozumienie oczekiwań Klientów, wyrażone poprzez zaangażowanie w ich sprawy, kreatywne podejście, terminowość i dokładność.

Zobacz dlaczego warto oraz umów się na darmowe i niezobowiązujące spotkanie!

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.