Wiadomości z Łazisk Górnych

Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie żłobka dla najmłodszych mieszkańców łazisk Górnych

  • Dodano: 2021-06-21 10:30

Zarządzenie nr 335/984/21 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w V otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art.15 ust.1, art.15 ust.2g, art.15 ust.2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka: Organizacja i zapewnienie opieki w żłobku w okresie od lipca do grudnia 2021r. nad dziećmi w wieku od 1 roku życia do lat 3, będącymi mieszkańcami Miasta Łaziska Górne:

1) Firmie DAMART Marcin Damasiewicz z siedzibą: 43-215 Studzienice, ul. Kukułek 37 – kwota 38.400,00 zł.

2) Akademii Malucha „Zaczarowana Kraina” Katarzyna Juranek z siedzibą: 43-190 Mikołów, ul. Plebiscytowa 34 – kwota 38.400,00 zł.

3) Firmie Punkt opieki nad dzieckiem, Monika Tomaszewska z siedzibą: 43-190 Mikołów, ul. Górnicza 10a – kwota 12.000,00 zł.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej bip.laziska.pl, na stronie internetowej www.laziska.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego – tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne, mgr inż. Aleksander Wyra

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Laziska.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.