Wiadomości z Łazisk Górnych

Poza kolejką do lekarza

  • Dodano: 2018-07-03 07:45, aktualizacja: 2018-07-03 13:02

Od 1 lipca weszły nowe ułatwienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Na zabepieczenie potrzeb tych mieszkanców Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczył spore środki: zwiększył swój plan finansowy o dodatkowe 1 509 918 tys. zł. 

Pieniądze, które pochodzą ze zwiększonego wpływu składki oraz rezerwy ogólnej, zostaną przeznaczone m. in. na realizację zapisów ustawy tj. wyroby medyczne dla osób niepełnosprawnych, bezlimitową rehabilitację osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez zwiększanie wartości już obowiązujących umów lub zawieranie nowych kontraktów.

Np. na bezlimitową rehabilitację osób niepełnosprawnych zabezpieczono 225 mln zł, z kolei na zaopatrzenie w wyroby medyczne przeznaczono kwotę 138,5 mln zł, która umożliwi realizację prawa do wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji do wysokości limitu finansowania, według wskazań medycznych, bez uwzględnienia okresów użytkowania (o ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia na te wyroby). Pieniądze trafiły już do oddziałów wojewódzkich NFZ.

Jak to wygląda w naszym województwie? Śląski NFZ zwiększył budżet na refundację wyrobów medycznych o 21 153 000,0 zł (czyli obecnie 175 634 000,00 zł), natomiast na rehabilitację leczniczą o 26 929 000,00 zł. złotych (czyli obecnie wynosi 303 319 000,00 zł).

21 792 000,00 zł, które otrzymał Śląski Oddział, zostaną przeznaczone na dodatkowe świadczenia w zakresie zaćmy i endoprotezoplastyki oraz diagnostyki obrazowej (TK i RM) – 11 502 000,00 zł.

Co także ważne, na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą mogły skorzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej), w szpitalach, z usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach oraz ze świadczeń rehabilitacji leczniczej, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Świadczenia opieki zdrowotnej  dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych w placówkach medycznych list oczekujących.

To oznacza, że:

  • placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia,
  • w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących,
  • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Ważne: niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Obecnie Śląski NFZ finansuje w woj. śląskim ponad 300 placówek rehabilitacji leczniczej, realizowanej w warunkach ambulatoryjnych, domowych, ośrodkach dziennych i oddziałach stacjonarnych. Obecna wartość wszystkich umów wynosi 303 319 000,00 zł. Dodatkowe środki na 3 kwartał  – w sumie 26 929 000,00 zł, zostaną przeznaczone przede wszystkim na aneksowanie umów, które wprowadzą zakres skojarzony – świadczenia nielimitowe dla osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dodatkowe konkursy uzupełniające świadczenia na tych obszarach, gdzie występuje niska dostępność do tych świadczeń dla pacjentów.

Należy podkreślić, że osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności jest nie tylko osoba posiadająca ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, ale także osoba posiadająca wymienione niżej, ważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub ważne orzeczenie o grupie inwalidzkiej.

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (jt. Dz.U. 2018 poz. 511. z późn. zm.) na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności traktowane są:

orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (art. 5 ust 1 i 1a  w/wym. ustawy o rehabilitacji …) wydane począwszy od dnia 1 września 1997 roku :

  • o całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia
  • 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 1 oraz
  • o niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ww. ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

orzeczenie o I grupie inwalidzkiej (art. 62 ust 2 pkt 1  i  art. 62 ust 3 pkt 1 w/wym. ustawy o rehabilitacji …) wydane przed 1 września 1997 r.

  • osoby, które przed dniem 1 września 1997 roku zostały zaliczone do I grupy inwalidów (przez komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia ZUS, komisje podległe MON lub MSWiA) uznaje się za niepełnosprawne w stopniu znacznym, jeżeli orzeczenie nadal pozostaje w mocy.
  • osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności.

Więcej informacji pod adresem: http://nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/rehabilitacja-osob-ze-znacznym-stopniem-niepelnosprawnosci,328.html

Uruchomiona została również specjalna infolinia dla pacjentów czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu:

tel. 801 002 903 – numer dla dzwoniących w kraju
tel. +48 32 790 09 03 – numer dla dzwoniących z zagranicy i z telefonów komórkowych

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Laziska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również