Wiadomości z Łazisk Górnych

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r.

  • Dodano: 2020-12-02 07:00, aktualizacja: 2020-12-01 18:38

Burmistrz miasta Łaziska Górne przedstawił zarządzenie w sprawie ogłoszenia I-go otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 266/812/20
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie ogłoszenia I-go otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2, ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ), Uchwały Nr XXV/255/20 Rady Miejskiej
w Łaziskach Górnych z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam I-wszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej ( www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych ( www.laziska.pl) ; w siedzibie Urzędu Miejskiego – tablica ogłoszeń.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
mgr inż. Aleksander Wyra

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Laziska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również