Wiadomości z Łazisk Górnych

Konsultacje społeczne - publiczny transport zbiorowy

  • Dodano: 2015-09-21 08:15, aktualizacja: 2018-03-18 10:23

ZARZĄDZENIE NR 102/283/15
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 17 września 2015 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1118) projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łaziska Górne a Gminą Orzesze oraz Gminą Mikołów na organizowanie przez Gminę Łaziska Górne publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach: Ł Łaziska, N Łaziska

Na podstawie:

- art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), - art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1118), - w związku z § 4 Uchwały Nr XLV/595/10 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności oraz uchwały zmieniającej nr X/94/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), działających na terenie Gminy Miejskiej Łaziska Górne, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łaziska Górne a Gminą Orzesze oraz Gminą Mikołów na organizowanie przez Gminę Łaziska Górne publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach: Ł Łaziska, N Łaziska

§ 2.

1. Informacja o podjętych konsultacjach, wraz z projektem przedmiotowej uchwały zostanie opublikowana na stronie internetowej:

- Platforma Konsultacji Społecznych - www.konsultacje.laziska.pl do której istnieją linki (hiperłącza) na stronach:

- Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych - www.laziska.pl

- Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.laziska.pl

2. Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zakreślony zostaje od dnia 18.09.2015r. do 30.09.2015r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).

3. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łaziska Górne a Gminą Orzesze oraz Gminą Mikołów na organizowanie przez Gminę Łaziska Górne publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach: Ł Łaziska, N Łaziska stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

4. Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie wyżej wymienionego projektu uchwały odpowiedzialny jest Wydział Komunalny.

5. Konsultacje mają formę:

- wyrażenia opinii w formie pisemnej doręczonej zgodnie z terminem określonym w ust. 2 do Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych,

- opinii przekazanej drogą e-mail na adres: wk@laziska.pl w terminie określonym w ust. 2.

6. Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie określonym w ust. 2 oznacza akceptację przedstawionego projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łaziska Górne a Gminą Orzesze oraz Gminą Mikołów na organizowanie przez Gminę Łaziska Górne publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach: Ł Łaziska, N Łaziska.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Komunalnego.

§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrza Miasta

mgr inż. Aleksander Wyra

Zarządzenie

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.