Wiadomości z Łazisk Górnych

Konsultacje dotyczące wstąpienia do Związku Metropolitalnego

  • Dodano: 2016-04-06 07:45, aktualizacja: 2018-03-18 10:22
ZARZĄDZENIE NR 178/500/16
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 24 marca 2016 r.
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Łazisk Górnych w przedmiocie wstąpienia przez miasto Łaziska Górne do Związku Metropolitalnego
 
Na podstawie:
 
- art. 30 ust 1 oraz art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.),
 
- w związku z § 3 Uchwały Nr XV/164/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łaziska Górne (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2012r. poz. 140)
 
- w związku z Uchwałą Nr XV/147/16 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie wstąpienia przez Miasto Łaziska Górne do Związku Metropolitalnego zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Łaziska Górne w przedmiocie wstąpienia przez miasto Łaziska Górne do Związku Metropolitalnego utworzonego na terenie województwa śląskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 roku o związkach metropolitalnych.
 
2. Przedmiotowe konsultacje przeprowadza się w celu zebrania opinii mieszkańców w sprawie wstąpienia miasta Łaziska Górne do Związku wymienionego w § 1 ust. 1. 3. Konsultacje społeczne odbywać się będą w terminie od 24 marca do 8 kwietnia 2016 roku.
 
4. Konsultacje obejmą swym zasięgiem miasto Łaziska Górne.
 
5. W konsultacjach społecznych mogą brać udział mieszkańcy miasta Łaziska Górne, posiadający czynne prawo wyborcze.
 
6. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie ankiety.
 
7. Konsultacje będą polegały na uzyskaniu od mieszkańców Miasta odpowiedzi na pytanie:
 
„Czy jest Pani/Pan za wstąpieniem miasta Łaziska Górne do Związku Metropolitalnego?”
 
8. Udzielenie odpowiedzi na pytanie określone w § 1 ust. 7 polegać będzie na zakreśleniu przez mieszkańców rubryki” „TAK” albo „NIE” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU” na formularzach ankietowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
9. Formularze ankiety zostaną udostępnione mieszkańcom:
 
- w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, Plac Ratuszowy 1,
 
- w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.laziska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych: www.bip.laziska.pl.
 
§ 2
 
1. Informacja o przeprowadzanych konsultacjach społecznych zostanie opublikowana na stronie internetowej:
 
- Platforma Konsultacji Społecznych - www.konsultacje.laziska.pl , do której istnieją
 
linki (hiperłącza) na stronach:
 
- Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych - www.laziska.pl
 
- Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.laziska.pl
 
2. Ankietę należy doręczyć zgodnie z terminem określonym w § 1 ust. 3 do Punktu Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, Plac Ratuszowy 1 lub przekazać drogą elektroniczną w postaci skanu na adres: burmistrz@laziska.pl w terminie określonym w § 1 ust. 3.
 
3. Ankiety wniesione po terminie określonym w § 1 ust. 3 nie będą rozpatrywane.
 
§ 3
 
1. Powołać zespół ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych w składzie:
 
- Elżbieta Piecha – przewodniczący zespołu,
 
- Marta Blacha-Szubert – członek zespołu,
 
- Katarzyna Morawiec – członek zespołu.
 
2. Zobowiązać przewodniczącego zespołu do przygotowania sprawozdania z przebiegu konsultacji społecznych, który przedstawia się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.
 
3. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.
 
4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Miasta Łaziska Górne
 
mgr inż. Aleksander Wyra
Konsultacje dotyczące wstąpienia do Związku Metropolitalnego

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Laziska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.