Wiadomości z Łazisk Górnych

Konsultacje dotyczące wstąpienia do Związku Metropolitalnego

  • Dodano: 2016-04-06 07:45, aktualizacja: 2018-03-18 10:22
ZARZĄDZENIE NR 178/500/16
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 24 marca 2016 r.
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Łazisk Górnych w przedmiocie wstąpienia przez miasto Łaziska Górne do Związku Metropolitalnego
 
Na podstawie:
 
- art. 30 ust 1 oraz art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.),
 
- w związku z § 3 Uchwały Nr XV/164/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łaziska Górne (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2012r. poz. 140)
 
- w związku z Uchwałą Nr XV/147/16 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie wstąpienia przez Miasto Łaziska Górne do Związku Metropolitalnego zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Łaziska Górne w przedmiocie wstąpienia przez miasto Łaziska Górne do Związku Metropolitalnego utworzonego na terenie województwa śląskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 roku o związkach metropolitalnych.
 
2. Przedmiotowe konsultacje przeprowadza się w celu zebrania opinii mieszkańców w sprawie wstąpienia miasta Łaziska Górne do Związku wymienionego w § 1 ust. 1. 3. Konsultacje społeczne odbywać się będą w terminie od 24 marca do 8 kwietnia 2016 roku.
 
4. Konsultacje obejmą swym zasięgiem miasto Łaziska Górne.
 
5. W konsultacjach społecznych mogą brać udział mieszkańcy miasta Łaziska Górne, posiadający czynne prawo wyborcze.
 
6. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie ankiety.
 
7. Konsultacje będą polegały na uzyskaniu od mieszkańców Miasta odpowiedzi na pytanie:
 
„Czy jest Pani/Pan za wstąpieniem miasta Łaziska Górne do Związku Metropolitalnego?”
 
8. Udzielenie odpowiedzi na pytanie określone w § 1 ust. 7 polegać będzie na zakreśleniu przez mieszkańców rubryki” „TAK” albo „NIE” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU” na formularzach ankietowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
9. Formularze ankiety zostaną udostępnione mieszkańcom:
 
- w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, Plac Ratuszowy 1,
 
- w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.laziska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych: www.bip.laziska.pl.
 
§ 2
 
1. Informacja o przeprowadzanych konsultacjach społecznych zostanie opublikowana na stronie internetowej:
 
- Platforma Konsultacji Społecznych - www.konsultacje.laziska.pl , do której istnieją
 
linki (hiperłącza) na stronach:
 
- Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych - www.laziska.pl
 
- Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.laziska.pl
 
2. Ankietę należy doręczyć zgodnie z terminem określonym w § 1 ust. 3 do Punktu Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, Plac Ratuszowy 1 lub przekazać drogą elektroniczną w postaci skanu na adres: burmistrz@laziska.pl w terminie określonym w § 1 ust. 3.
 
3. Ankiety wniesione po terminie określonym w § 1 ust. 3 nie będą rozpatrywane.
 
§ 3
 
1. Powołać zespół ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych w składzie:
 
- Elżbieta Piecha – przewodniczący zespołu,
 
- Marta Blacha-Szubert – członek zespołu,
 
- Katarzyna Morawiec – członek zespołu.
 
2. Zobowiązać przewodniczącego zespołu do przygotowania sprawozdania z przebiegu konsultacji społecznych, który przedstawia się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.
 
3. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.
 
4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Miasta Łaziska Górne
 
mgr inż. Aleksander Wyra
Konsultacje dotyczące wstąpienia do Związku Metropolitalnego

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.