Wiadomości z Łazisk Górnych

Komunikat PTS ALBA SP. Z O.O.

  • Dodano: 2013-04-23 09:15

Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. informuje, że w związku ze zmianą przepisów wprowadzającą nowy system gospodarki odpadami, obowiązek zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z dniem 1 lipca 2013 r. spoczywać będzie na Gminie.

Mając powyższe na uwadze PTS ALBA Sp. o.o. informuje, że z dniem wprowadzenia przez Gminę nowego systemu gospodarki odpadami PTS ALBA Sp. z o.o. zaprzestanie świadczenia usług wywozu odpadów komunalnych realizowanych na podstawie dotychczasowych umów. Umowy te, w związku z nowymi zasadami gospodarki odpadami i bez konieczności ich wypowiadania, staną się bezprzedmiotowe.

Udostępnione przez Spółkę, w ramach powyższych umów, opróżnione pojemniki zostaną odebrane w terminie wskazanym w harmonogramach sukcesywnie zamieszczanych na stronie internetowej Spółki. Istnieje możliwość wydzierżawienia pojemników – bliższe informacje dostępne w Biurze Obsługi Klienta Spółki.

Płatności należne z tytułu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych wynikające z dotychczasowych umów, aktualnych do dnia wskazanego w umowie, jednak nie dłużej niż do dnia wprowadzenia przez Gminę nowego systemu gospodarki odpadami, należy jak dotychczas wnieść na konto PTS ALBA Sp. z o.o. lub dokonać wpłaty gotówkowej w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Bytkowskiej 15 w Chorzowie.

PTS ALBA Sp. z o.o. informuje ponadto, że jeśli klienci Spółki wyrażają chęć pisemnego rozwiązania obowiązującej umowy to istnieje możliwość jej rozwiązania, za okresem wypowiedzenia wskazanym w umowie. W tym celu należy złożyć osobiści w Spółce lub za pośrednictwem poczty stosowne oświadczenia woli.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.