Wiadomości z Łazisk Górnych

Sesja Zwyczajna Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

 • Dodano: 2014-10-17 16:00

28 października 2014 r. (wtorek) o godz. 15.00 odbędzie się sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji RM w dniu 9 września 2014 r.
 4. Zakończenie kadencji 2010-2014 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych – podsumowanie działalności.
 5. Informacja n/t realizacji przez gminę zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń socjalnych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Łaziska Górne za rok szkolny 2013/2014.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014 Nr XXXVII/396/13 z dnia 10 grudnia 2013 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2014 uchwalonym Uchwałą Nr XXXVII/397/13 z dnia 10 grudnia 2013 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020.
 10. Uchwalenie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2015 r., w tym:
  a) podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych;
  b) podjęcie uchwały w sprawie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości;
  c) podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXIX/424/14 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr xxxvii/491/09 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łaziska Górne na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wpływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele przy ulicy Wyszyńskiego 12 w Łaziskach Górnych, wpisanym do rejestru zabytków województwa śląskiego pod numerem A/158/05.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
 17. Informacja n/t złożonych oświadczeń majątkowych za 2013 r.
 18. Informacja Burmistrza Miasta o działalności w okresie między sesjami.
 19. Interpelacje i wnioski radnych.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Laziska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.