Wiadomości z Łazisk Górnych

Proces ruszył...

  • Dodano: 2012-10-09 12:30, aktualizacja: 2018-03-18 10:24

Ruszył proces tworzenia planu działań na rzecz osiedla Długa-Zwałowa w Łaziskach Górnych.

W dniu 4 października 2012 roku, w siedzibie stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych, odbyło się pierwsze spotkanie zespołu interdyscyplinarnego, którego celem będzie wspólne stworzenie planu i struktury działań na rzecz osiedla Długa-Zwałowa w Łaziskach Górnych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich instytucji prowadzących działania na rzecz osiedla i jego mieszkańców.

Spotkanie rozpoczęto zaprezentowaniem przez Mateusza Eichnera i Piotra Bańczyka - członków zarządu CSR, działań podjętych na rzecz rewitalizacji społecznej i przestrzennej osiedla ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców. Przemysław Ryszka - koordynator Punktu Pracy Socjalnej scharakteryzował przestrzenne i społeczne uwarunkowania Osiedla Długa-Zwałowa oraz przedstawił prowadzone od 2008 roku działania Punktu Pracy Socjalnej, mające na celu aktywizację mieszkańców.

W dalszej części spotkania wspólnie z zaproszonymi gośćmi, omówiono poszczególne problemy społeczne osiedla Długa-Zwałowa. Przedstawiciele instytucji zwrócili uwagę na źródła zaistniałych problemów. W czasie dyskusji rozmówcy przedstawili także wstępne koncepcje rozwiązania problemów społecznych możliwe do realizacji dzięki współpracy międzyinstytucjonalnej. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość podjęcia działań związanych z  poprawą otoczenia i infrastruktury na Osiedlu Długa-Zwałowa (w tym oświetlenia i drogi dojazdowej) oraz na możliwą współpracę instytucji publicznych i społecznych w zakresie prac społecznie użytecznych dla mieszkańców osiedla, których celem byłaby rewitalizacja terenu, na którym mieszkają.

Przedstawiciele CSR przywołali koncepcję utworzenia Centrum Edukacji Socjalnej – utworzenie miejsca, którego celem, byłoby udzielanie wsparcia i długofalowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb pomocy, głównie osobom zagrożonym wykluczeniem i wykluczonym społecznie. Takie miejsca prowadzone w oparciu o Domy Wspólnotowe stanowią znakomitą alternatywę dla mieszkań socjalnych i noclegowni, zapewniając przy tym znaczną skuteczność działań, w związku z prowadzonymi na rzecz mieszkańców programami reintegracji społecznej i zawodowej. Przykładem takich działań jest CES w Cieszynie, który przed miesiącem odwiedzili przedstawiciele organizacji pozarządowych biorący udział w organizowanym przez CSR szkoleniu pt. Akademia Liderów Społecznych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i instytucji publicznych działających na obszarze powiatu mikołowskiego oraz członkowie zarządu i pracownicy Centrum Społecznego Rozwoju. Wśród zaproszonych gości byli: pan Aleksander Wyra - Burmistrz Miasta Łaziska Górne, pan Tadeusz Król - Przewodniczący Rady Miasta Łaziska Górne, pani Elżbieta Piecha - Sekretarz Miasta Łaziska Górne, pani Jolanta Kornatowska - Radna Rady Miejskiej oraz reprezentantka Spółdzielni Mieszkaniowej "Razem", pani Agnieszka Kiecka - reprezentantka Spółdzielni Mieszkaniowej "Razem", pani Woletta Tokarz - p.o. kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych, pan Łukasz Gałeczka - Kierownik Miejskiego Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych, pani Teresa Miguła - Dyrektor Powiatowego Urząd Pracy w Mikołowie, pani Mirella Banaś - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pan Antonii Moroń - Dyrektor Zakładu Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych, pan Waldemar Masłowski - Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych, pan Andrzej Drozdowski - Komendant Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych oraz pani Barbara Kelm z Zakładu Inżynierii Miejskiej, pan Przemysław Ryszka - Koordynator Punktu Pracy Socjalnej przy ulicy Długiej 2.

Przybyli goście wyrazili chęć kolejnych spotkań i dalszych prac związanych z opracowaniem programu działań na rzecz osiedla Długa-Zwałowa w Łaziskach Górnych. Na spotkania oprócz w/w przedstawicieli zaproszona zostanie także reprezentacja mieszkańców osiedla.

Spotkanie zrealizowane zostało w ramach prowadzonego przez Centrum Społecznego Rozwoju projektu pt.: Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin, dofinansowanego ze środków budżetu miasta Łaziska Górne w 2012 roku.


Źródło: Centrum Społecznego Rozwoju

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.